Om de vi stödjer

De Gemedhjärtat stödjer


Forskningen behöver ditt stöd!

Om Hjärt-Lungfonden


Hjärt-Lungfondens mål för forskningen är att inom

10 år hitta ny behandling för att halvera antalet

drabbade, öka antalet överlevande och ge fler

friska år.


Ditt stöd för forskningen framåt! 

Forskning för fler friska år


Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Forskningen behöver ditt stöd för att hitta nya behandlingar som räddar liv och ger fler friska år.


Bara i år drabbas 30 000 personer av hjärtinfarkt och 7 700 avlider. Hela 250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt och risken är stor att någon i din närhet kommer att drabbas av dessa sjukdomar. Så behöver det inte vara! Med forskningens hjälp kan vi rädda liv, minska lidande och ge fler friska år.

Forskningen har gjort framsteg


Den som får hjärtinfarkt idag lever i snitt 12 år längre än för bara trettio år sedan. Det är tack vare forskningen. Dessutom har antalet som avlider till följd av sin hjärtinfarkt nästan halverats de senaste tjugo åren.


Utvecklingen går åt rätt håll, men fortfarande orsakar hjärtsjukdom flest dödsfall både i Sverige och världen.

Vad kan jag göra?


Förutom att köpa fina gåvokort via Ge med hjärtat finns många möjligheter att stödja Hjärt-Lungfonden.


Ge med hjärtats egen insamling


Gör en spontan donation till Ge med hjärtats egna ideella insamling på Hjärt-Lungfondens hemsida.Bli månadsgivare


Skänk ett fast belopp varje månad via autogiro och var en kontinuerlig del i forskningens fortsatta framsteg!

Om Cancerfonden


I Sverige får en av tre ett cancerbesked under sin livstid. För att färre ska drabbas och fler ska överleva finansierar cancerfonden den främsta forskningen, sprider kunskap om cancer och påverkar beslutsfattare i viktiga frågor.

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation. De får inget statligt stöd utan är helt beroende av gåvor. Var med och bidra till att föra forskningen framåt – tillsammans besegrar vi cancer!


Ditt stöd för forskningen framåt! 

Forskning för fler friska år


Cancerfonden grundades som en reaktion på den dåliga prognos för cancersjukdomar som rådde i Sverige på 1950-talet. Bristen på kunskap om cancer begränsade möjligheten att behandla och förebygga sjukdomen.

.


Statens bidrag till forskning var inte tillräckligt för att täcka cancerforskningens behov. Två privatpersoner tog därför initiativ och ansvar för att öka cancerforskningens finansiering genom att starta insamlingar till forskning.

Hemmafrun Ebba Andersson och herrekiperingsdirektören Morri Nidén hade båda haft cancer och överlevt. Deras drivkraft och engagemang har varit en inspiration i Cancerfondens verksamhet ända sedan starten 1951.

Forskningen har gjort framsteg


Forskningen har dramatiskt förbättrat chansen att överleva cancer. När Cancerfonden bildades överlevde tre av tio som fick en cancerdiagnos. I dag överlever sju av tio.

Den forskning som får anslag från Cancerfonden omfattar hela registret, från prevention och diagnostik till behandling och rehabilitering.


På 1950-talet kunde forskningen koppla rökning till cancer - en viktig förebyggande upptäckt.

Mammografi har varit avgörande

Inom diagnostiken har ett avgörande steg för bättre överlevnad varit mammografi vid bröstcancer. 

Exempelvis har Införandet av mammografiscreening 1986 inneburit att bröstcancer oftast hittas tidigare vilket ökar överlevnaden. Screeningen fångar upp mer än häften av alla fall av bröstcancer.

Vad kan jag göra?


Förutom att köpa fina gåvokort via Ge med hjärtat finns många möjligheter att stödja Cancerfonden.


Ge en engångssuma


Ge en spontangåva idag – ditt stöd är livsviktigt och för cancerforskningen framåt.Bli månadsgivare


Skänk ett fast belopp varje månad via autogiro och var en kontinuerlig del i forskningens fortsatta framsteg!

Om Barncancerfonden

Det här är Barncancerfonden

Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv. De ska bekämpa barncancer och dess konsekvenser för den som drabbas idag och i framtiden. Barncacerfonden lämnar ingen ensam.Nedan kan du läsa mer om deras värdegrund, historia och hur De är organiserade.


Ditt stöd för forskningen framåt! 

Forskning för fler friska år


Som ideell förening sprungen ur drabbade familjers gemensamma engagemang har vi på Barncancerfonden skapat vår egna roll i samhället. Vårt uppdrag och vårt existensberättigande är dock tydligt – vi ska hjälpa till att bekämpa barncancer.

Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv.

Vi ska bekämpa barncancer och dess konsekvenser för den som drabbas idag och i framtiden. Vi lämnar ingen ensam.

Barncancerfonden har som den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige länge fungerat som ett nav i kampen mot barncancer. Vi spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen, och har nästan uteslutande finansierats av stöd från privata givare och företag, både stora och små. 

Starkare tillsammans

När ett barn drabbas av cancer är ensam inte stark. Vi på Barncancerfonden är och ska vara öppna för att samarbeta med andra. Särskilt dem som delar vårt uppdrag eller på annat sätt vill verka för en bättre verklighet för barn med cancer. För att göra ännu större nytta kan vi samordna en forskningsutlysning tillsammans med annan part, gemensamt planera råd- och stödverksamheter som kan komma fler till gagn, eller tillsammans med andra aktivt jobba för att driva en fråga som spänner över ett bredare område.

I Barncancerfondens uppdrag ingår också att finnas till för alla som behöver oss. Att finnas till för de drabbade, för deras familjer, för de som behöver råd och stöd, för de som vill engagera sig i viktiga forskningsfrågor, för de som överlevt sin barncancersjukdom och för de som vill föra vårt budskap vidare. Och naturligtvis för den som vill bidra.

Vår vision

Alla som drabbas av barncancer ska leva – inte bara överleva.

Forskningen har gjort framsteg


Barncancerforskning

Kampen mot barncancer bygger på forskning. Tack vare framgångsrik forskning överlever i dag cirka 85 procent av de barn som insjuknar i cancer i Sverige.


Barncancerfonden är outtröttlig i sin strävan att få fler barn att överleva cancer. Men forskningen tar tid, kräver samarbeten och långsiktig finansiering. 

Barncancerfonden bidrar även med pengar till biobanker, vårdplaneringsgrupper, utbildningar, kurser samt stöd och information.


Forskningen har gett resultat. Ny statistik visar att överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85 procent. Detta är ett viktigt steg mot att Barncancerfonden ska nå sin vision – att utrota barncancer. Men för att visionen ska bli verklighet behövs ännu mer forskning.

Den generella barncanceröverlevnaden har ökat från 80 till 85 procent under en femårsperiod.

− Det är oerhört roligt och överträffar mina förväntningar. Kurvorna har ju länge planat ut och vi har haft 80 procent femårsöverlevnad under ganska lång tid. Så jag är verkligen glad över de här siffrorna, säger Barncancerfondens forskningschef Kerstin Sollerbrant.

Den senaste statistiken visar att överlevnaden för barn som drabbas av Hodgkins lymfom nu är 100 procent. Men diagnosgruppen är liten och siffrorna kan komma att ändras.

− Det kan sjunka lite igen under kommande femårsperiod så vi ska vara lite försiktiga med hur det blir långsiktigt. Men det är fantastiskt att kurvan nu tangerar 100 procent.

Vad kan jag göra?


Förutom att köpa fina gåvokort via Ge med hjärtat finns många möjligheter att stödja Barn- Cancerfonden.


Ge en engångssuma


Ge en spontangåva idag – ditt stöd är livsviktigt och för Barn- cancerforskningen framåt.Bli månadsgivare


Skänk ett fast belopp varje månad via autogiro och var en kontinuerlig del i forskningens fortsatta framsteg!

Om Diabetes

Diabeteskampen

För ett friskare liv.
Och en framtid utan diabetes.

Att ha diabetes är en kamp. Mot klockan, mot tröttheten, mot rädslan för komplikationer och följdsjukdomar. Mot omvärldens fördomar och okunskap.

Att ha diabetes är en kamp. För livet. För att orka, och att orka vilja. För att varje dag förmå sig själv att stå rak i ryggen för den man är, och för den man vill vara. I diabeteskampen enas alla som drabbas av diabetes. Inte bara den som är sjuk utan var och en som berörs. 

Tillsammans vänder vi fördomar till insikter 
och orättvisor till självklara rättigheter.

Forskning för fler friska år

Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Vi ökar även kunskapen kring diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen.

Vår vision är ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen. Därför stödjer vi forskning kring alla typer och aspekter av diabetes och dess komplikationer. Vi tycker det är viktigt att stödja diabetes som helhet, då vi ser att forskningsområden går in i och drar nytta av varandra. Det betyder också att vi kan ge anslag till de projekt som är av högst vetenskaplig kvalitet.

Ett vetenskapligt råd bestående av 10 av Sveriges ledande diabetesspecialister bedömer varje år de ansökningar som kommer in och lämnar en rekommendation till styrelsen.

Det är tack vare gåvor och testamenten som vi kan stödja och främja svensk diabetesforskning.

Forskningen har gjort framsteg


Det har skett många framsteg sedan insulinet upptäcktes 1921. Även om det idag ännu saknas medel för att bota diabetes så har bättre behandlingar lett till att den förväntade livslängden ökat och riskerna för komplikationer minskat hos diabetespatienter.


Behovet av diabetesforskning är fortsatt stort och det arbetas kontinuerligt på att öka förståelsen för orsakerna till diabetessjukdomarna och för att hitta botemedel. Stödet till forskningen är möjligt enbart tack vare människors gåvor och testamenten.


Forskningen har gett resultat.

Inom diabetesforskningen har man kunnat hitta skillnader mellan de olika diabetessjukdomarna, tagit fram hjälpmedel som ökat livskvaliteten och livslängden har ökat med 56 år för en tioåring som nyligen debuterat i typ 1-diabetes.

Vad kan jag göra?


Förutom att köpa fina gåvokort via Ge med hjärtat finns många möjligheter att stödja Diabetesforskningen.


Ge en engångssuma


Ge en spontangåva idag – ditt stöd är livsviktigt och för diabetesforskningen framåt.Bli månadsgivare


Skänk ett fast belopp varje månad via autogiro och var en kontinuerlig del i forskningens fortsatta framsteg!

Om Njurfonden


Njurfonden  bidrar till att besegra njursjukdomarna

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

Bakom stiftelsen står NjurförbundetSvensk Njurmedicinsk Förening (SNF)Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Forskning för fler friska år


Därför behöver forskarna ditt stöd

  • Njursvikt förekommer hos var tionde svensk och allt fler insjuknar.
  • Njursvikt leder till bristande kärlfunktion, ofta högt blodtryck och äggvita i urinen, hjärt- kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke samt en rad andra följdsjukdomar.
  • Trots att njursvikt kan betraktas som en folksjukdom med en miljon drabbade svenskar är den inte klassad som en folksjukdom och därför går inte de stora forskningsresurserna till njurforskning.
  • Dialysbehandling är en mycket resurskrävande livsuppehållande behandling som kan kosta upp mot 1 miljon kronor per år och patient. Stora vinster i minskat lidande och vårdkostnader skulle kunna uppnås om insjuknande i dialyskrävande njursvikt kunde minskas.

Forskningen har gjort framsteg


Det händer mycket inom svensk njurforskning just nu och det är många forskare som bidrar till framstegen. Extra lovande forskning pågår inom områdena inflammatoriska njursjukdomar och polycystisk njursjukdom. Men det behövs mycket mer pengar om utvecklingen verkligen ska kunna ta fart. 30 miljoner kronor i årligt anslag till njurforskningen har nämnts som en önskvärd nivå av initierade forskare som då är övertygade om att de snabbt skulle nå resultat inom flera områden.

Vad kan jag göra?


Förutom att köpa fina gåvokort via Ge med hjärtat finns många möjligheter att stödja Njurforskningen.


Ge en engångssuma


Ge en spontangåva idag – ditt stöd är livsviktigt och för Njurforskningen framåt.Bli månadsgivare


Skänk ett fast belopp varje månad via autogiro och var en kontinuerlig del i forskningens fortsatta framsteg!

Kontakta oss:


Ge med hjärtat

Röd 140

474 94 Hälleviksstrand


Telefon: 0707 - 68 12 67

E-post: info@gemedhjartat.se